Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor
al trecutului, ghidul necesar al prezentului şi consilierul indispensabil al viitorului, în fiecare întreprindere.
J.Fr. Schar
contabilitate sibiu

Înfiinţări societăţi:

 • Asistenţă la înfiinţarea companiei, prin acordarea de consultanţă în vederea alegerii unei soluţii optime din punct de vedere fiscal şi contabil.
 • Întocmirea/depunerea documentaţiei pentru înfiinţarea societăţii la ONRC.
 • Programarea pentru semnarea actelor la ONRC.
 • Consultanţa, ulterioară înfiinţării, cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societăţii comerciale la organul fiscal teritorial.
 • Efectuarea de modificări, la ONRC, legate de actele societăţii.

Administrarea afacerii:

Contabilitatea s-a născut odată cu zorii economiei de subsistență a comunei primitive. Desenele din peșterile rupestre nu reprezintă altceva decât forme incipiente ale „socotelilor” (câte animale au fost vânate și mâncate, câte piei s-au jupuit și câte haine au rezultat, etc.)

Împreună cu economia în dezvoltare s-a perfecționat și „arta ținerii socotelilor”, punctul de cotitură reprezentându-l modelul matematic elaborat de Luca Paciolo di Borgia acum mai bine de 500 de ani, după care contabilitatea a devenit de neînlocuit, fără alternative, deopotrivă o știință și o artă.

Contabilitatea poate fi realizată în mai multe feluri, dar numai unul este cel corect. Diferenţa constă în evitarea oricărui pericol fiscal pentru societatea dumneavoastră, în cazul controalelor instituţiilor abilitate cu efectuarea acestora. Datorită importanţei majore pe care o prezintă corecta preluare a unei contabilităţi, asigurarea continuităţii şi comparabilităţii datelor din trecut, serviciile noastre sunt axate cu precădere pe situaţii specifice şi amănunte care caracterizează activitatea societăţii dumneavoastră din punct de vedere contabil.

Astfel, Care Consult Sibiu vă propune următoarele activităţi:

 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare.
 • Elaborarea balanţei contabile analitice şi sintetice lunare.
 • Întocmirea registrului jurnal, inventar, jurnalelor de TVA şi carte mare.
 • Întocmirea şi depunerea bilanţului contabil.
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele.
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru profit/venit şi TVA.

Administrare personal:

Existenţa angajaţilor într-o societate, obligă angajatorul la realizarea şi depunerea declaraţiei 112. Corectitudinea acestei declaraţii este foarte importantă, atât pentru angajator cât şi angajat. Depunerea acestei declaraţii se realizează exclusiv online, începând cu data de 1 Iulie 2011, prin utilizarea unui certificat digital. Care Consult Sibiu, prestează serviciile de salarizare alaturate.

Dacă specificul activităţii dumneavoastră nu se regăseşte întocmai în serviciile descrise alaturi, vă informăm că sunt servicii cu titlu informativ. Oferim servicii contabile şi de salarizare şi pentru următoarele tipuri de organizare juridică: ONG, PFA, SCA, IF etc.

 • Întocmirea contractelor de muncă.
 • Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă.
 • Întocmirea dosarelor de personal.
 • Întocmirea şi transmiterea Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor.
 • În relaţia cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă).
 • Întocmirea statelor de plată, calcularea salariilor.
 • Întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi.
 • Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale.
 • În depunerea declaraţiilor lunare .
 • În completarea ordinelor de plată privind datoriile salariale şi informarea lunară a clientului privind datoriile acestuia.
 • În depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile şi indemnizaţiile sociale de sănătate..
 • Întocmirea declaraţiilor lunare şi depunerea acestora..
 • În consultanţă privind salarizarea.
 • Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului.

Refacere contabilitate.

În cazurile extreme, în care o companiei cu experienţe nefavorabile cu alt contabil necesită o refacere a contabilităţii, şi aceasta se dovedeşte singura soluţie, în urma unei analize amanunţite firma noastră îşi asumă răspunderea pentru refacerea acesteia şi aducerea la zi a situaţiei contabile. Aceasta înseamnă:

 • Reîntocmirea şi depunerea raportărilor privind obligaţiile salariale (întocmirea şi depunerea la organele competente a declaraţiilor rectificative pentru salariaţi: CAS, şomaj, sănătate şi ITM).
 • Reîntocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a decontului privind TVA.
 • Reîntocmirea şi depunerea la administraţiile financiare a declaraţiei rectificative privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.
 • Reîntocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative privind impozitul pe profit.
 • Refacerea balanţei de verificare.

Expertiză contabilă.

Serviciile noastre de expertiză contabila şi certificare bilanţ cuprind:

 • Expertiză contabilă judiciară.
 • Expertiză contabilă amiabilă.
 • Evaluarea patrimoniului societăţii.
 • Activitate de cenzorat.
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ.
 • Raportare semestrială.
 • Situaţie financiară anuală simplificată.
 • Verificarea şi certificarea bilanţului contabil.

Consultanţă fiscală şi financiară.

Consultanţa fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfăşurare a activităţii unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt următoarele:

 • Întocmirea contestaţiilor de orice fel.
 • Consultanţă privind reglementările valutare, operaţiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţii internaţionale.
 • Identificarea tuturor taxelor şi contribuţiilor aplicabile firmei dvs.
 • Asistenţă în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
 • Analiza impozitelor, consultanţă în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe şi indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc.
 • Analiza şi soluţionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislaţia UE
 • Analiza şi soluţionarea problemelor de repatriere a profitului, soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor.
 • Planificare în domeniul taxelor.

Categorii de impozite pentru care oferim consultanţă fiscală:

 • Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plată, declaraţia de impozit pe profit).
 • Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plată, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii, termen de plată a impozitului, regularizarea anuală a impozitului pe venit, fişe fiscale, declaraţia de venit global şi declaraţii speciale.
 • Impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi: sfera de cuprindere, venituri impozabile obţinute în România, reţinerea impozitului datorat de nerezidenţi, scutiri, declaraţii.
 • Impozite şi taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declaraţii), impozitul pe cladiri şi teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale.
 • Taxa pe valoarea adăugată: sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plată, decontul de TVA.

Închideri şi lichidări.

Afacerea, ca activitate, se defineşte prin risc. Riscul, adică şansa de câştig sau posibilitatea de pierdere, este un atribut esenţial al economiei de piaţă liberă, funcţională, atribut care justifică libera concurenţă. Riscul înseamnă spectacol, dar şi condiţia progresului, a creşterii.

Astăzi, tot mai frecvente sunt situaţiile în care firmele nu mai reuşesc să facă faţă la provocările pe care mediul de afaceri le pune înaintea lor, găsindu-se în nedorita situaţie de a-şi închide porţile.

Societatea românescă trebuie să conştinetizeze faptul că o firmă aflată în dificultate nu trebuie abandonată. De aceea, Care Consult Sibiu vă stă la dispoziţie cu servicii de consultanţă şi soluţii benefice pentru oricare etapă în care se află firma dumneavoastră. Având personal autorizat în procedura insolvenţei, chiar şi în momente de răscruce, firma dumneavoastră poate primi ajutorul de care are nevoie.

Procedurile de insolvenţă au în centrul lor debitorul, acel subiect care, asunându-şi riscul unei afaceri, a eşuat. Începând cu anul 2003, la nivelul Uniunii Europene se vorbeşte din ce în ce mai mult de întreprinderea debitorului, care merită salvată, întrucât de ea depind o serie de persoane cu care debitorul se află în relaţii de afaceri sau alte raporturi juridice. (salariaţi, statul, comunitatea, băncile, creditorii, etc.)

Managementul îşi dovedeşte competenţa atunci când este capabil să „simtă” orice urmă de risc şi să genereze decizii potrivite, care să nu pună în pericol bunul mers al afacerii.

Cere oferta!